REGULAMIN

1. Akademia Rozwiń Skrzydła prowadzi zajęcia z zakresu wspierania edukacji matematycznej (warsztaty matematyczne) oraz z zakresu wspierania rozwoju osobistego i kluczowych umiejętności (Super-Uczeń).
2. Zajęcia prowadzone są w ciągu roku szkolnego i odbywają się w grupach 6-10 osób.
3. Jedna godzina zajęć trwa 60 minut.
4. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i trwają od 1 do 2 godzin, w zależności od rodzaju kursu.
5. Cena za 1 godzinę zajęć wynosi 30 zł, a koszt 45 minut to 25 zł.
6. Płatności regulowane są najpóźniej do 10 dnia miesiąca.
7. Brak płatności w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w warsztatach i utratą miejsca w danej grupie.
8. W przypadku odwołania przez Akademię zajęć, płatność za odwołane zajęcia zostanie rozliczona w kolejnym miesiącu.
9. W przypadku nieobecności ucznia, Akademia nie zwraca opłaty za zajęcia.
10. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach, Akademia może zaproponować:

a) odrobienie zajęć z inną grupą, jeśli jest to możliwe
b) udostępnienie materiałów z zadaniami, w celu nadrobienia zaległych zajęć.

11. Akademia zastrzega sobie prawo do skreślenie ucznia z listy uczestników zajęć w poniższych przypadkach:

a) brak płatności we wskazanym terminie
b) jeśli zachowanie ucznia narusza godność i dobrę imię innego ucznia lub osoby prowadzącej zajęcia
c) jeśli zachowanie ucznia utrudnia trenerowi prowadzenie zajęć lub zachowanie ucznia stwarza niebezpieczeństwo dla niego i innych osób.

12. Dla uczniów którzy korzystają z więcej niż jednych zajęć lub dla rodzeństwa przewidziany jest rabat w wyskości 10 %.
13. W przypadku organizacji zajęć dla grupy uczniów mniejszej niż 6 osób, ceny ulegają zmianie.