REGULAMIN

1. Akademia Matmosfera prowadzi zajęcia z zakresu wspierania i rozwoju edukacji matematycznej w formie stacjonarnej i online.
2. Zajęcia prowadzone są w ciągu roku szkolnego i odbywają się w grupach 6-10 osób.
3. Jedna godzina zajęć dla uczniów klas III-VI trwa 45 minut, a dla uczniów klas VII-VIII, 60 minut.
4. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i trwają od 1 do 2 godzin, w zależności od rodzaju kursu.
5. Cena za 1 godzinę zajęć wynosi 30 zł, a koszt 45 minut to 25 zł.
6. Płatności regulowane są najpóźniej do 10 dnia miesiąca.
7. Brak płatności w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w warsztatach i utratą miejsca w danej grupie.
8. W przypadku odwołania przez Akademię zajęć, płatność za odwołane zajęcia zostanie rozliczona w kolejnym miesiącu.
9. W przypadku nieobecności ucznia, Akademia nie zwraca opłaty za zajęcia.
10. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach, Akademia może zaproponować:

a) odrobienie zajęć z inną grupą, jeśli jest to możliwe
b) udostępnienie materiałów z zadaniami, w celu nadrobienia zaległych zajęć.

11. Akademia zastrzega sobie prawo do skreślenie ucznia z listy uczestników zajęć w poniższych przypadkach:

a) brak płatności we wskazanym terminie
b) jeśli zachowanie ucznia narusza godność i dobrę imię innego ucznia lub osoby prowadzącej zajęcia
c) jeśli zachowanie ucznia utrudnia trenerowi prowadzenie zajęć lub zachowanie ucznia stwarza niebezpieczeństwo dla niego i innych osób.

12. Dla uczniów którzy korzystają z więcej niż jednych zajęć lub dla rodzeństwa przewidziany jest rabat w wyskości 10 %.
13. W przypadku organizacji zajęć dla grupy uczniów mniejszej niż 6 osób, ceny ulegają zmianie.
14. Zajęcia online trwają 90 minut (2x45min) i kosztują 50 zł.


15. Zajęcia online prowadzone są za pośrednictwem platformy ClickMeeting

REGULAMIN UDZIAŁU W GRZE METROPOLY 2

1. Aplikacja gry Metropoly 2 jest udostępniona online pod adresem www.metropoly.pl.
2. Gra Metropoly 2 organizowana jest przez Akademię Matmosfera (www.matmosfera.pl) i jest częścią programu edukacji matematycznej Akademii.
3. Warunkiem udziału w grze jest przesłanie zgłoszenia oraz opłacenie miesięcznej płatności lub udział w warsztatach matematycznych.
4. Z udziału w grze można zrezygnować z końcem każdego miesiąca, przesyłając rezygnację na adres e-mail biuro@matmosfera.pl.
5. Płatności za udział w grze rozliczane są miesięcznie, a brak płatności w terminie skutkuje zablokowaniem konta ucznia.
6. Każdy uczeń otrzymuje swój login i hasło oraz posiada własne konto w grze.
7. Zasady gry oraz instrukcja dostępne są na stronie gry (www.metropoly.pl) po zalogowaniu się na swoje konto.
8. Wszelkie uwagi, pytania oraz reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@matmosfera.pl